Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE    PËR KATEGORINË NIVELI TË LARTË DREJTUES (SEKRETAR  I PËRGJITHSHËM)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE    PËR KATEGORINË NIVELI TË LARTË DREJTUES (SEKRETAR  I PËRGJITHSHËM)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE  

 PËR KATEGORINË NIVELI TË LARTË DREJTUES

(SEKRETAR  I PËRGJITHSHËM)

 

Në zbatim të nenit 32, të Ligjit Nr. 152/2013,“Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut VIII, të Vendimit Nr.118, datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat, në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

 

=  Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për pozicionin,Sekretar i Përgjithshëm   në  Bashkinë Berat    është:

 

  1. Arisa Toska

 

  • Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 07. 04.2020, në orën 11:00, në ambientet e Bashkisë Berat.
  • Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën  08.04.2020 ora 12:00 ambientet e Bashkise Berat  .

 

BASHKIA  BERAT