Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT

PËRFUNDIMTAR PËR LËVIZJE PARALELE

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Lloji i diplomës “Shkenca Inxhinierisë ndërtimit / Urbanistikë Arkitekturë /…”

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

Në zbatim të nenit 25, të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7, të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit përfundimtar të kandidatëve, për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, për lëvizjen paralele , njofton se për pozicionin :

Ø Specialist Projektimesh dhe Rregjistrit Elektronik ,Drejtoria e Planifikimit Urban, Lejeve dhe Monitorimit të Investimeve, kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazat e mëtejshme të vleresimit është:

1.Genis Gjishti

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 05.10.2022, ora 14.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

BASHKIA BERAT