Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT

PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

Lloji i diplomës “Shkenca të Inxhinierisë së Mjedisit” niveli minimal i diplomës

 “Master Profesional”

 

 

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për  nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe  IV, pika 2, të  Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në Bashkinë Berat, në përfundim të verifikimit  të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  të  pranimit në shërbimin civil  dhe kërkesave të veçanta  të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit për pozicionin  

Specialist i Menaxhimit të Mjedisit , në  Drejtorinë  e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia   Berat, kandidati që plotëson  kushtet dhe  kërkesat e veçanta për të  vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

 

1.Dionisa  Sinjari 

 

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën  20.09.2018, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat  .

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  datën  20.09.2018, ora 14.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

 

BASHKIA  BERAT