Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike/ inxhinieri ndertimi” niveli minimal i diplomës “Bachelor ”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike/ inxhinieri ndertimi” niveli minimal i diplomës “Bachelor ”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) 

Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike/ inxhinieri ndertimi”

niveli minimal i diplomës “Bachelor ”

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për  nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe  IV, pika 2, të  Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar, Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në Bashkinë Berat, në përfundim të verifikimit  të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  të  pranimit në shërbimin civil  dhe kërkesave të veçanta  të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit për pozicionin:

 

  • Specialist i Pronave dhe Strehimit, Drejtoria e Mbrojtjes Civile, Pronave, Transportit dhe Shërbimeve

 

1.Melina  Kuqi

 

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën  22.11.2023, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat  .

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  datën  22.11.2023, ora 13.30 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

 

BASHKIA  BERAT