Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT

PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

 

Lloji i diplomës “Shkenca  Shoqërore/ komunikimit /Politike”.

niveli minimal i diplomës “Master  Shkencor ”

 

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për  nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe  IV, pika 2, të  Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar, Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në Bashkinë Berat, në përfundim të verifikimit  të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  të  pranimit në shërbimin civil  dhe kërkesave të veçanta  të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit për pozicionin:

 

1(nje ) Specialist    për integrimin Europian ,në  Drejtorinë  e  Projekteve të  Zhvillimit dhe Integrimin Evropian,Bashkia   Berat.

 

kandidati  që plotëson  kushtet dhe  kërkesat e veçanta për të  vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

  1. Monika Xheblati

 

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën  19.02.2019, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat  .

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  datën  19.02.2019, ora 14.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

 

 

BASHKIA  BERAT