Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT

PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore ”

niveli minimal i diplomës “Master Profesional ”

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe IV, pika 2, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat, në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

• Specialist për monitorimin e Sherbimit të Pastrimit në Drejtorinë e Mbrojtjes Civile , Pronave , Transportit dhe Shërbimeve.

1.Gentjan Kajo

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 07.07.2023, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 07.07.2023, ora 15.30 në ambjentet e Bashkisë Berat .

BASHKIA BERAT