Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT

PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore / Sociale”

Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për  nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe  IV, pika 2, të  Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar, Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në Bashkinë Berat, në përfundim të verifikimit  të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  të  pranimit në shërbimin civil  dhe kërkesave të veçanta  të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati  kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vleresimit për pozicionin:

 

  • Specialist i Ndihmës Ekonomike dhe Pagesave të Aftësisë së Kufizuar në Njësinë Administrative Velabisht, Drejtoria e Shërbimit Social.

 

 

1.Bojken Tabaku

 

 

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën  07.12.2021, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat  .

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  datën  07.12.2021, ora 15.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

 

BASHKIA  BERAT