Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT

PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Lloji i diplomës “Shkenca  Kompjuterike”

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

 

 

Në zbatim të nenit 22,  të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7, të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,  i ndryshuar ,Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit  të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  të  pranimit në shërbimin civil  dhe kërkesave të veçanta  të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

  • Specialist të planifikimit dhe zhvillimit të projekteve strategjike, në Drejtorinë Integrimit Evropian dhe Planifikimit Strategjik, kandidati i    kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vleresimit  është 

 

1.Gerald Hasanaj

 

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën  01.09.2021, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat  .

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  datën  01.09.2021 ora 14.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

BASHKIA  BERAT