Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT

PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

Lloji i diplomës “Shkenca  Inxhinierike

/Arsimi i Lartë/Ushtarak  etj”

niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

 

 

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për  nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe  IV, pika 2, të  Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar, Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në Bashkinë Berat, njofton se procedura për pozicionin:

 

  • Specialist për Emergjencat Civile në  Drejtorinë e  Emergjencave  Civile ,Shërbimeve Publike  dhe Pronave.

 

Nuk  ka  kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për pranim në shërbimin civil dhe do të rishpallet   përsëri  .

 

 

 

 

BASHKIA  BERAT