Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Juridike” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Juridike” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT

PËR  PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

Lloji i diplomës “Shkenca  Juridike”

niveli minimal i diplomës “Master Profesional

 

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për  nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe  IV, pika 2, të  Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar, Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në Bashkinë Berat, në përfundim të verifikimit  të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  të  pranimit në shërbimin civil  dhe kërkesave të veçanta  të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

  • Specialist Jurist nëDrejtorinëJuridike ,

 

Kandidati  kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vleresimit është:

 

 

1.Ervin Meço

 

Testimi  meshkrim  do tëzhvillohetnëdatën02.03.2022, ora 10.00nëambjentet e BashkisëBerat  .

 

Intervista e strukturuar me gojë do tëzhvillohetnëdatën02.03.2022, ora15.30nëambjentet e BashkisëBerat .

 

 

 

 

 

 

BASHKIA  BERAT