Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore” Niveli diplomës “Master Shkencor”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore” Niveli diplomës “Master Shkencor”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË
NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore”
Niveli diplomës “Master Shkencor”

Në zbatim të nenit 26, pika 2, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil” i ndryshuar, si edhe të kreut II, të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, për ngritjen në detyre njofton se për pozicionin :

• Drejtor në Drejtorinë e Integrimit Europian dhe Projekteve

Kandidati që plotëson kushtet dhe kërkësat e veçanta për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi është :

1.Marius Qytyku

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 20.06.2024 , ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 20.06.2024, ora 13.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

BASHKIA BERAT