Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike ” Niveli  diplomës Master shkencor

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike ” Niveli  diplomës Master shkencor

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË

NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike ”

Niveli  diplomës Master shkencor

 

 

Në zbatim të nenit  26, pika 4, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil”  i ndryshuar, si edhe të kreut II, të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,  Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim, për  ngritjen në detyre njofton se për pozicionin :

  • Drejtor në Drejtorinë Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave

 

Kandidati që plotëson kushtet dhe kërkësat e veçanta  për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit  është :

 

1.Blerina  Lezo

 

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën 18.06.2020 , ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat  .

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  datën  19.06.2020, ora 12.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

 

BASHKIA  BERAT