Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË   NË  SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE Niveli  diplomës “Master shkencor”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË   NË  SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE Niveli  diplomës “Master shkencor”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË   NË  SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Niveli  diplomës “Master shkencor”

 

Në zbatim të nenit  26, pika 2, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil”  i ndryshuar, si edhe të kreut II, të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,  Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  për ngritjen në detyrë  dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin :

 

  • Përgjegjës Sektori për Taksat dhe Tarifat e Biznesit, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave..

 

Kandidati i kualifikuar   për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit , për  procedurën e  ngritjes në detyrë  në shërbimin Civil

  1. Ardit Nonaj

 

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën 30.03.2023, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  datën  30.03.2023, ora 14.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

 

 

BASHKIA  BERAT