Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE  Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore” Niveli  diplomës Master shkencor

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE  Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore” Niveli  diplomës Master shkencor

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE 

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore”

Niveli  diplomës Master shkencor

 

Në zbatim të nenit 26, pika 2 të ligjit Nr.152/2013  “Për nëpunësin civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  Vendimit   nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit  përfundimtar    të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta  të  shpallura  në shpalljen për konkurim për  ngritjen në detyrë në shërbimin civil, , njofton se  :

 

Kandidati i kualifikuar   për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit , për  procedurën e  ngritjes në detyrë  në shërbimin Civil, për pozicionin:

 

  • Përgjegjës Sektori për Projektet dhe Integrimin Evropian, në Drejtorinë e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, është

 

  1. Etleva Dhima

 

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën 18 .06.2020, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  datën  19.06.2020, ora 15.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

 

BASHKIA  BERAT