Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË   NË  SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore” Niveli  diplomës Master shkencor

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË   NË  SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore” Niveli  diplomës Master shkencor

NJOFTIM

MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË   NË  SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore”

Niveli  diplomës Master shkencor

 

Në zbatim të nenit 26, pika 1 të ligjit Nr.152/2013  “Për nëpunësin civil”  i  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  Vendimit   nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit  përfundimtar    të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta  të  shpallura  në shpalljen për konkurim për procedurën ngritje në detyrë në shërbimin civil , njofton se  :

 

Kandidati i kualifikuar   për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit , për  procedurën e  ngritjes në detyrë  në shërbimin Civil, për pozicionin:

 

  • Përgjegjës Sektori të Aktiviteteve dhe Mediave Sociale në Drejtorine e Turizmit dhe Aktiviteteve

 

  1. Marjus Çepelja

 

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën 04.08.2022, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  datën  04.08.2022, ora 13.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

BASHKIA BERAT