Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË  NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca  të Inxhinierisë së Ndërtimit /Arkitekturë / Urbanistik” Niveli  diplomës “Master shkencor”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË  NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca  të Inxhinierisë së Ndërtimit /Arkitekturë / Urbanistik” Niveli  diplomës “Master shkencor”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË  NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE

Lloji i diplomës “Shkenca  të Inxhinierisë së Ndërtimit /Arkitekturë / Urbanistik

Niveli  diplomës “Master shkencor”

 

Në zbatim të nenit 26/2, të ligjit Nr.152/2013  “Për nëpunësin civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  Vendimit   të Këshillit të Ministrave nr.242 datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit  përfundimtar   të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta  të  shpallura  në shpalljen për konkurim , për  procedurën e  ngritjes në detyrë në shërbimin Civil, njofton se  për pozicionin:

 

  • Drejtor Drejtorinë e Planifikimit Urban, Lejeve dhe Monitorimit të Investimeve

 

Nuk  është paraqitur asnjë kandidat që plotëson kushtet dhe kërkësat e veçanta  për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit.

 

Procedura përfundon pa  fitues.

 

BASHKIA  BERAT