Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore” Niveli  diplomës “Master Shkencor”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore” Niveli  diplomës “Master Shkencor”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore”

Niveli  diplomës “Master Shkencor”

 

Në zbatim të nenit 26, pika 2 të ligjit Nr.152/2013  “Për nëpunësin civil”  i  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  Vendimit   nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit  përfundimtar  të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta  të  shpallura  në shpalljen për konkurim , për  procedurën e  ngritjes në detyrë në shërbimin Civil, njofton se  për pozicionin:

 

  • Drejtor në Drejtorinë  e Turizmit dhe Aktiviteteve

 

Kandidati i kualifikuar   për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit, është:

 

1.Silvana   Merdani

 

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën  01.06.2022, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  datën  02.06.2022, ora 12.00, në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

 

BASHKIA BERAT