Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTE SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE  

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTE SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE  

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTE SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE

 

 

Drejtor  në  Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike

 

 

Në zbatim të nenit 26, pika 4 të ligjit Nr.152/2013  “Për nëpunësin civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  Vendimit   nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit  përfundimtar    të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta  të  shpallura  në shpalljen për konkurim , njofton se  :

 

Kandidati i kualifikuar   për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit , për  procedurën e  pranim nga jashtë shërbimit Civil, për pozicionin  Drejtor , në   Drejtorinë e Burimeve   Njerëzore, Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike   është:

 

1.Erka  Durra 

 

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën  19.10.2018, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  datën  19.10.2018, ora 10.00, ora 14.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

 

 

BASHKIA  BERAT