Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTE SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore  ” Niveli  diplomës Master shkencor  

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTE SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore  ” Niveli  diplomës Master shkencor  

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTE SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore  ”

Niveli  diplomës Master shkencor

 

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit Nr.152/2013  “Për nëpunësin civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  Vendimit   nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit  përfundimtar    të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta  të  shpallura  në shpalljen për konkurim , për  procedurën e  ngritjes në detyrë /pranim nga jashtë shërbimit Civil ,njofton se  për pozicionin:

 

  • Drejtor në Drejtorinë Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse .

 

Nuk  është paraqitur asnjë kandidat që plotëson kushtet dhe kërkësat e veçanta  për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi.

 

Procedura përfundon pa  fitues.

 

BASHKIA  BERAT