Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTE SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE  Drejtorinë e Sherbimit Social

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTE SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE  Drejtorinë e Sherbimit Social

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTE SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE 

Drejtorinë e Sherbimit Social

Në zbatim të nenit 26, pika 4 të ligjit Nr.152/2013  “Për nëpunësin civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  Vendimit   nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit  përfundimtar    të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta  të  shpallura  në shpalljen për konkurim , njofton se  :

 

Kandidati i kualifikuar   për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit , për  procedurën e  pranim nga jashtë shërbimit Civil, për pozicionin  Drejtor , në Drejtorinë e Sherbimit Social   është:

 

1.Juvina  Qevani  

 

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën  26.06.2019, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  datën  26.06.2019, ora 15.00, në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

 

 

BASHKIA  BERAT