Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE
NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike ”
Niveli diplomës Master shkencor

Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil” i ndryshuar, si edhe të kreut II, të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin

• Drejtor në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave

Kandidati për lëvizjen paralele është:

1.Rovena Shehu

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 24.09.2020, ora 14.00 në ambientet e bashkisë Berat.

BASHKIA BERAT