Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore ” Niveli diplomës Master shkencor

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore ” Niveli diplomës Master shkencor

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE
NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore ”
Niveli diplomës Master shkencor

Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil” i ndryshuar, si edhe të kreut II, të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin :

• Drejtor në Drejtorinë e Turizmit dhe Aktiviteteve

Nuk ka kandidat që plotëson kushtet dhe kërkësat e veçanta për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele.

BASHKIA BERAT