Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE   Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore  ” Niveli  diplomës Master shkencor  

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE   Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore  ” Niveli  diplomës Master shkencor  

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE

NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE

 

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore  ”

Niveli  diplomës Master shkencor  

Në zbatim të nenit  26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil”  i ndryshuar, si edhe të kreut II, të  Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin

 

  • Drejtor në Drejtorinë Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse .

 

Nuk ka Kandidat që plotëson kushtet dhe kërkësat e veçanta  për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për lëvizjen paralele.

 

 

 

BASHKIA  BERAT