Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Sociale ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Sociale ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT

PËR  LËVIZJE PARALELE

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

Lloji i diplomës “Shkenca  Sociale ”

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

 

 

Në zbatim të nenit 25,  të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7, të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,  i ndryshuar,  Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushtëve  dhe kërkesave të veçanta  të  përcaktuara në shpalljen për konkurim, për lëvizjen paralele  , njofton se për pozicionin  Specialist për Mbrojtjen e Fëmijëve në Sektorin e  Çështjeve Sociale, Drejtoria e Shërbimit Social, kandidati që plotëson kushtet dhe kërkësat e veçanta  për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele  është:

 

1.Juvina  Qevani

 

A.Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 01.06.2020, në orën 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat.

 

 

BASHKIA  BERAT