Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT
PËR LËVIZJE PARALELE
NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”
Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

Në zbatim të nenit 25, të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7, të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, për lëvizjen paralele , njofton se për pozicionin :
• Specialist Kontabiliteti dhe Pagave në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave

Kandidati që plotëson kushtet dhe kërkësat e veçanta për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele është :

1.Grisilda Skura

A.Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 25.10.2022, në orën 12.00 në ambjentet e Bashkisë Berat.

BASHKIA BERAT