Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  ULËT  DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  ULËT  DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT

 PËR LËVIZJE PARALELE

NË KATEGORINË E  ULËT  DREJTUESE

 

Në zbatim të nenit 25, 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil”  i ndryshuar, si edhe të kreut II, të  Vendimit  nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin,Përgjegjës Sektori për Çështjet Sociale, Drejtoria e Shërbimit Social, kandidati që plotëson kushtet dhe kërkësat e veçanta  për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele  është:

 

Z.Piro  Xheblati

 

A.Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 01.06.2020, në orën 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat.

 

 

                                                               BASHKIA  BERAT