Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE Niveli diplomës “Master shkencor” Lloji i diplomës “Shkenca të Ing.Ndërtimit”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE Niveli diplomës “Master shkencor” Lloji i diplomës “Shkenca të Ing.Ndërtimit”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT
PËR LËVIZJE PARALELE
NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Niveli diplomës “Master shkencor”
Lloji i diplomës “Shkenca të Ing.Ndërtimit”

Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil” i ndryshuar, si edhe të kreut II, të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin :

• Përgjegjës Sektori për Administrimin e Sistemit Elektronik të Lejeve të Ndertimit, Drejtoria e Planifikimit Urban, Lejeve dhe Monitorimit të Investimeve.

Kandidati që plotëson kushtet dhe kërkësat e veçanta për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele është :

1.Arjana Marini

A.Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 30.05.2024, në orën 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat.

BASHKIA BERAT