Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT

PËR LËVIZJE PARALELE

NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Niveli diplomës “Master shkencor”

Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil” i ndryshuar, si edhe të kreut II, të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin :

  •  Përgjegjës Sektori për Taksat dhe Tarifat e Biznesit, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave..

Nuk ka kandidat që plotëson kushtet dhe kërkësat e veçanta për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele.

                                                                                                 

                                                                                                                            BASHKIA BERAT