Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Sociale / Ekonomike” Niveli  diplomës Master shkencor

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Sociale / Ekonomike” Niveli  diplomës Master shkencor

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT

PËR LËVIZJE PARALELE

NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE

Lloji i diplomës “Shkenca Sociale / Ekonomike”

Niveli  diplomës Master shkencor

 

Në zbatim të nenit 25, 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil”  i ndryshuar, si edhe të kreut II, të  VKM  nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin ,Drejtor në Drejtorinë Shërbimit Social,

 

Nuk është  paraqitur asnjë  kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit  për lëvizjen paralele .

 

 

 

BASHKIA  BERAT