Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE   Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore/Natyrore ” Niveli  diplomës Master shkencor

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE   Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore/Natyrore ” Niveli  diplomës Master shkencor

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR LËVIZJE PARALELE

NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE

 

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore/Natyrore ”

Niveli  diplomës Master shkencor

 

 

Në zbatim të nenit 25, 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil”  i ndryshuar, si edhe të kreut II, të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”  i ndryshuar ,Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

 

  • Drejtor në Drejtorinë  e Arsimit , Kulturës dhe Rinisë

 

Nuk ka kandidat që plotëson kushtet dhe kërkësat e veçanta  për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele.

 

 

 

BASHKIA  BERAT