Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE   Lloji i diplomës “Shkenca Juridike” Niveli  diplomës “Master shkencor”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE   Lloji i diplomës “Shkenca Juridike” Niveli  diplomës “Master shkencor”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE

NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE

 

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”

Niveli  diplomës “Master shkencor”

 

Në zbatim të nenit 25, 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil”  i ndryshuar, si edhe të kreut II, të  Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin,

Drejtor në  Drejtorinë Juridike, kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

 

1.Petro  Sinjari

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën  21.05.2020, ora 13.00 në ambientet e bashkisë Berat.

 

 

 

 

 

BASHKIA  BERAT