Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

Lloji i diplomës “Shkenca të Inxhinierisë së Ndërtimit /Arkitekturë / Urbanistik”

Niveli diplomës “Master shkencor”

Në zbatim të nenit, 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil” i
ndryshuar, si edhe të kreut II, të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” I ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

Drejtor në Drejtorinë e Planifikimit Urban , Lejeve dhe Monitorimit të Investimeve

Nuk ka kandidat që plotëson kushtet dhe kërkësat e veçanta për të vazhduar fazën e
dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele.

BASHKIA BERAT