Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS  SEKTORI)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS  SEKTORI)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  LËVIZJE PARALELE

NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

(PËRGJEGJËS  SEKTORI)

 

 

Përgjegjës i Sektorit të Taksave dhe Tarifave për Taksën Familjare dhe të Bizneseve në Njësitë Administrative, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave.

 

 

Në zbatim të nenit 25, 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut II, të  VKM  nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta ë përcaktuara në shpalljen për konkurim  njofton se :

 

 

 

Nuk  ka kandidat të kualifikuar  për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele .

 

 

 

 

 

BASHKIA BERAT