Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE

NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE

 

Drejtor në  Drejtorinë e Taksave  dhe Tarifave

 

 

 

Në zbatim të nenit 25, 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil”  i ndryshuar, si edhe të kreut II, të  VKM  nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se:

 

 

  1. kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

 

  1. z.Rinald Frashëri

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën  17.07.2018, ora 12.00 në ambientet e bashkisë Berat.

BASHKIA  BERAT