Home / Njoftime / NJOFTIM MBI  LISTËN E KANDIDATIT FITUES  PËR POZICIONIN  INSPEKTOR TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI  LISTËN E KANDIDATIT FITUES  PËR POZICIONIN  INSPEKTOR TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI  LISTËN E KANDIDATIT FITUES  PËR POZICIONIN

 INSPEKTOR TË POLICISË BASHKIAKE

 

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit në zbatim të ligjit nr. 89/2022  “Për Policinë Bashkiake” si edhe Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.452, datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullorës kuadër të  Policisë Bashkiake”, kreu III “Rregullat dhe Procedurat e detajuara të pranimit në Policinë Bashkiake, Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në Bashkinë Berat, në përfundim të  procedurës   së rekrutimit , raportit përfundimtar dhe vendimit të komisionit përzgjedhës , njofton se:

 

Kandidati   fitues  për pozicionin Inspektor  të  Policisë  Bashkiake,  në Drejtorinë e Policisë  Bashkiake është;

 

  1. Bledar Shllaku

 

 

 

BASHKIA  BERAT