Home / Njoftime / NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR TË VAZHDUAR PROCEDUREN PËR POZICIONIN PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR TË VAZHDUAR PROCEDUREN PËR POZICIONIN PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI  LISTËN E KANDIDATËVE  TË KUALIFIKUAR PËR TË VAZHDUAR PROCEDUREN PËR POZICIONIN PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE 

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit në zbatim të ligjit nr. 89/2022  “Për Policinë Bashkiake” si edhe Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.452, datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullorës kuadër të  Policisë Bashkiake”, kreu III “Rregullat dhe Procedurat e detajuara të pranimit në Policinë Bashkiake, Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në Bashkinë Berat, në përfundim të  afatit të  dorëzimit të dokumentacionit  si edhe procesverbalin e  verifikimit  të kandidatëve që  kanë paraqitur dokumentacionin sipas shpalljes  së publikuar , njofton se:

 

Kandidati  që ploteson kriteret dhe kushtet sipas shpalljes se publikuar   për të vazhduar fazat  e mëtejshme të vleresimit për pozicionin Punonjës të  Policisë  Bashkiake,  në Drejtorinë e Policisë  Bashkiake është;

 

  1. Z.Robert Mberica

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 30.01.2024, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

BASHKIA BERAT