Home / Njoftime / NJOFTIM MBI  LISTËN E KANDIDATËVE  TË KUALIFIKUAR PËR TË VAZHDUAR PROCEDUREN PËR POZICIONIN INSPEKTOR TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI  LISTËN E KANDIDATËVE  TË KUALIFIKUAR PËR TË VAZHDUAR PROCEDUREN PËR POZICIONIN INSPEKTOR TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI  LISTËN E KANDIDATËVE  TË KUALIFIKUAR PËR TË VAZHDUAR PROCEDUREN PËR POZICIONIN INSPEKTOR TË POLICISË BASHKIAKE

 

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit në zbatim të ligjit nr. 89/2022  “Për Policinë Bashkiake” si edhe Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.452, datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullorës kuadër të  Policisë Bashkiake”, kreu III “Rregullat dhe Procedurat e detajuara të pranimit në Policinë Bashkiake, Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në Bashkinë Berat, në përfundim të  afatit të  dorëzimit të dokumentacionit  si edhe procesverbalin e  verifikimit  të kandidatëve që  kanë paraqitur dokumentacionin sipas shpalljes  së publikuar , njofton se:

 

Kandidati  që ploteson kriteret dhe kushtet sipas shpalljes se publikuar   për të vazhduar fazat  e mëtejshme të vleresimit për pozicionin Inspektor  të  Policisë  Bashkiake,  në Drejtorinë e Policisë  Bashkiake është;

 

  1. Bledar Shllaku

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 13 .11.2023, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

Intervista me gojë  do të zhvillohet në datën 13 .11.2023, ora 15.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

BASHKIA  BERAT