Home / Njoftime / NJOFTIM MBI  LISTËN E KANDIDATËVE QË KANË  PARAQITUR KËRKËSË  DHE  DOKUMENTACION  PËR POZICIONIN  PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI  LISTËN E KANDIDATËVE QË KANË  PARAQITUR KËRKËSË  DHE  DOKUMENTACION  PËR POZICIONIN  PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI  LISTËN E KANDIDATËVE QË KANË  PARAQITUR

KËRKËSË  DHE  DOKUMENTACION  PËR POZICIONIN

 PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

 

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës”

(i ndryshuar), nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313 datë 01.07.2002 të Këshillit të Ministrave për caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpezimeve buxhetore të policisë së bashkisë dhe komunës të ndryshuar”,
, Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në Bashkinë Berat, në përfundim të  afatit të  dorëzimit të dokumentacionit  sipas shpalljes  së publikuar , njofton se për pozicionin

 

  • Punonjës i Policisë Bashkiake  ,kandidatët   që kanë paraqitur kërkesë dhe   dokumentacionin  për të vazhduar fazat  e mëtejshme të vleresimit  janë:

 

  1. Guxim     Çili
  2. Gëzim     Hoxha
  3. Miranda   Hebo

 

 

 

BASHKIA  BERAT