Home / Njoftime / NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATËVE QË KANË PARAQITUR KËRKËSË DHE DOKUMENTACION PËR POZICIONIN PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATËVE QË KANË PARAQITUR KËRKËSË DHE DOKUMENTACION PËR POZICIONIN PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATËVE QË KANË PARAQITUR
KËRKËSË DHE DOKUMENTACION PËR POZICIONIN
PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës”
(i ndryshuar), nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313 datë 01.07.2002 të Këshillit të Ministrave për caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpezimeve buxhetore të policisë së bashkisë dhe komunës të ndryshuar”,
, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat, në përfundim të afatit të dorëzimit të dokumentacionit sipas shpalljes së publikuar , njofton se për pozicionin

 Punonjësit të Policisë Bashkiake ,kandidatët që kanë paraqitur kërkesë dhe dokumentacion për të vazhduar fazat e mëtejshme të vleresimit janë:

1. Znj.Fiora Metanaj

BASHKIA BERAT