Home / Njoftime / NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN
PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit nr.8224, datë
15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës”
i ndryshuar, nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe
komunës, VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313
datë 01.07.2002 të Këshillit të Ministrave për caktimin e strukturës, të numrit të
punonjësve dhe shpezimeve buxhetore të policisë së bashkisë dhe komunës të
ndryshuar”,
, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat, në përfundim të
afatit të dorëzimit të dokumentacionit dhe verifikimit të kandidatëve që kanë
paraqitur dokumentacionin sipas shpalljes së publikuar , njofton se për pozicionin
 Punonjësit të Policisë Bashkiake ,kandidati fitues që plotëson
kriteret është:

1. Taulant Muçogllava

BASHKIA BERAT