Home / Njoftime / NJOFTIM MBI  LISTËN E KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN  PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI  LISTËN E KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN  PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI  LISTËN E KANDIDATËVE FITUES

PËR POZICIONIN

 PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

 

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës”,

i ndryshuar, nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313 datë 01.07.2002 të Këshillit të Ministrave për caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpezimeve buxhetore të policisë së bashkisë dhe komunës të ndryshuar”,
, Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në Bashkinë Berat, në përfundim  procedurës së verifikimit të kandidatëve që kanë shprehur  interes  për tu punësuar në Policinë Bashkiake si edhe procesverbalin e komisionit të posaçem për kandidatët që plotësojne kushtet për tu emëruar në strukturën e policisë Bashkiake  , njofton se   kandidati fitues për pozicionin

 

  1. Punonjës i Policisë Bashkiake, është  Gazmend  Kabilo                           

 

BASHKIA  BERAT