Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE Përgjegjës Sektori për Turizmin , në Drejtorinë  e Turizmit dhe Aktiviteteve

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE Përgjegjës Sektori për Turizmin , në Drejtorinë  e Turizmit dhe Aktiviteteve

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE

Përgjegjës Sektori për Turizmin , në Drejtorinë  e Turizmit dhe Aktiviteteve

 

Në zbatim të nenit , 26/4  të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,i ndryshuar .

Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat , në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë / pranim nga jashtw në shërbimin  Civil për kategorinë e ulët drejtuese, njofton se, kandidati fitues është:

 

 

  1. Miklor Pasku     

 

 

 

BASHKIA  BERAT