Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE

NJOFTIM FITUESI

PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE

 

 

Drejtor  në  Drejtorinë e Prokurimeve Publike

 

Në zbatim të nenit , 26/4 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat , në përfundim të procedurës së pranimit  të  kandidatit nga jashtë shërbimit  Civil, njofton se,kandidati fitues është:

 

 

 

1.znj.Enkeleda  Malo

 

 

                                                       BASHKIA  BERAT