Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE Drejtor  në Drejtorinë e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE Drejtor  në Drejtorinë e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

Drejtor  në Drejtorinë e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik

 

 

Në zbatim të nenit , 26/4 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,i ndryshuar

Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat , në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë dhe  pranimit  të  kandidatit nga jashtë shërbimit  Civil, njofton se, kandidati fitues është:

 

 

1.Rovena  Shehu  

 

BASHKIA  BERAT