Home / Njoftime / Njoftim Fituesi Për Pranim Në Shërbimin Civil Në Kategorinë Ekzekutive

Njoftim Fituesi Për Pranim Në Shërbimin Civil Në Kategorinë Ekzekutive

Lloji i diplomës “ Shkenca   Inxhinierisë Mjedisore /Fizike …

niveli minimal i diplomës “ Master Profesional ”

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , i ndryshuar, Njësia e  Pergjegjëse e Menaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  për pozicionin:

 

  • Specialist i Politikave për Menaxhimin e Mbetjeve, Sektori për Menaxhimin e Mbetjeve dhe Shërbimeve në Drejtorinë e Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Shërbimeve.kandidati fitues është :

 

1.Edona  Baro            

 

 

BASHKIA  BERAT