Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist Lloji i diplomës “Shkenca Sociale ” Niveli minimal diplomës “Master Profesional”

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist Lloji i diplomës “Shkenca Sociale ” Niveli minimal diplomës “Master Profesional”

NJOFTIM FITUESI
PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist

Lloji i diplomës “Shkenca Sociale ”
Niveli minimal diplomës “Master Profesional”

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , i ndryshuar, Njësia e Pergjegjëse e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionin:

 Specialist për Menaxhimin e Rasteve të Dhunës në Familje dhe Barazisë Gjinore,në Drejtorine e Shërbimit Social, kandidati fitues është :

1.Dodona Jaupaj

BASHKIA BERAT