Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Shoqërore” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Shoqërore” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

NJOFTIM FITUESI

PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

Lloji i diplomës “Shkenca  Shoqërore”

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

 

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për nëpunësin civil” , i  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , i ndryshuar, Njësia e  Pergjegjëse e Menaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  për pozicionin:

 

  • Specialist i Protokollit në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse.Kandidati  fitues  është:

 

1.Elona Liço

 

 

 

                                                                  BASHKIA  BERAT