Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore” Niveli minimal diplomës “Bachelor”

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore” Niveli minimal diplomës “Bachelor”

NJOFTIM FITUESI
PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore”
Niveli minimal diplomës “Bachelor”

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin Civil”, i ndryshuar, si edhe të kreut IV, pika 20,21 të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Njësia e Pergjegjëse e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionin:

 Specialist i Planifikimit dhe Organizimit të Aktiviteteve në Drejtorine e Turizmit dhe Aktivitete, kandidatet fitues janë :

1.Flutura Xhafa
2. Sara Zhivina

BASHKIA BERAT