Home / Njoftime /  NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist  Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike” Niveli  minimal diplomës “Master professional”

 NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist  Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike” Niveli  minimal diplomës “Master professional”

 NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist

 Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike”

Niveli  minimal diplomës “Master professional”

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , i ndryshuar, Njësia e  Pergjegjëse e Menaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  për pozicionin:

 

  • Specialist i Sipërmarrjes dhe Biznesit në Drejtorinë Planifikimit Strategjik  dhe Zhvillimit Ekonomik  , kandidati fitues është :

 

1.Enea  Qafa             

 

 

 

BASHKIA  BERAT