Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike/ inxhinieri ndertimi” niveli minimal i diplomës “Bachelor ”

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike/ inxhinieri ndertimi” niveli minimal i diplomës “Bachelor ”

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike/ inxhinieri ndertimi”
niveli minimal i diplomës “Bachelor ”

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Njësia e Përgjegjëse e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionin:

 Specialist i Pronave dhe Strehimit, Drejtoria e Mbrojtjes Civile, Pronave, Transportit dhe Shërbimeve ,.kandidati fitues është :

1. Melina Kuqi

BASHKIA BERAT